česky | english

Případové studie

Případové studie prezentované na portálu GENASIS zpracovávají specifické téma či vybranou část datového repozitáře. Podobně jako Prohlížeč dat umožňují online analýzu vybraných dat; ta jsou ale zpracována a prezentována ve struktuře a úrovni přizpůsobené konkrétnímu účelu a studii a jsou doplněna dalšími informacemi o dané problematice, metodikou zpracování a interpretací získaných výsledků.

Analýza časových řad POPs v éře Stockholmské úmluvy a GMP

Jiří Kalina, Jiří Jarkovský, Ladislav Dušek, Jana Klánová, Jana Borůvková, Ivo Šnábl, Roman Šmíd

Interaktivní webová publikace Analýza časových řad POPs v éře Stockholmské úmluvy a GMP provede uživatele v osmi po sobě následujících krocích komplexní analýzou časových řad tak, jak jsou obdobné analýzy prováděny při vyhodnocování reálných řad naměřených koncentrací POPs ve volném ovzduší v rámci projektu GENASIS. Počínaje vizuálním přehledem řady až po závěrečné vyhodnocení časových trendů si uživatel může přímo v prohlížeči pomocí interaktivního rozhraní Shiny vyzkoušet veškeré metody v intuitivních příkladech na řadách reálných měření 30 polutantů z observatoře v Košeticích nebo dokonce zadat vlastní hodnoty jako vstupní parametry výpočtu. Přestože umožňuje práci s reálnými daty, je publikace především demonstrací metod používaných v rámci projektu GENASIS pro analýzu časových řad a proto ke všem metodám přináší podrobný popis matematického aparátu, ukázkové postupy vyhodnocení v jazyce R včetně zdrojových kódů a poznámky k významným zvláštním případům.

 

Prostorové modelování koncentrací a zásob pesticidů

Klára Komprdová, Jiří Komprda, Milan Sáňka, Ondřej Hájek, Richard  Hůlek, Jiří Jarkovský

Cílem této studie je využití nástrojů modelování k predikcím koncentrací a zásob pesticidů (HCB a DDT) v půdách. Pesticidy jsou vzhledem ke svým vlastnostem, jako je perzistence, hydrofobicita nebo semivolatilita, přítomny ve všech složkách životního prostředí, tedy ve vzduchu, půdě, vodě, sedimentech i biotě. Za účelem studie jsme shromáždili dostupná data z několika projektů, které v posledních 10 letech řešilo centrum RECETOX a UKZÚZ. Výstupem modelování jsou mapy ukazující prostorovou distribuci HCB a DDT v České republice, které tak poskytují informaci o znečištění životního prostředí těmito látkami, a údaje o zásobách těchto látek v různých typech půd.

 

Data o potenciálních biologických efektech emergentních látek v environmentálních směsích

Klára Hilscherová a kolektiv autorů

Jedná se o soubor specializovaných map s odborným obsahem, který je jedním z výsledků projektu „Emergentní polutanty ve složkách životního prostředí“ č. TB030MZP001 podpořeného programem BETA Technologické agentury České republiky.

Zobrazovaná data o potenciálních biologických efektech směsí polutantů v odebraných vzorcích v jednotlivých studiích zahrnují vždy sadu vybraných toxických potenciálů relevantních pro daný typ prostředí. Narušení signálování buněčných receptorů, na něž se zaměřuje tento soubor map (estrogenní, androgenní, aryl-hydrokarbonový, thyroidní), hraje zásadní roli v celé řadě škodlivých účinků emergentních polutantů, zejména v endokrinní disrupci (Janošek et al., 2006; Kortenkamp et al., 2012). K charakterizaci specifického toxického potenciálu byly využity zejména biotesty zaměřené na estrogenní a antiestrogenní aktivitu, androgenní a antiandrogenní aktivitu a toxicitu dioxinového typu zprostředkovanou aryl-hydrokarbonovým receptorem. Tyto biotesty byly vybrány z toho důvodu, že detekují polutanty s často diskutovanými mechanismy účinku (Janošek et al., 2006; Kortenkamp et al., 2012). S ohledem na rostoucí počet emergentních polutantů, které mohou působit i jinými mechanismy účinku, byla sada biotestů pro studie zatížení vnitřního prostředí rozšířena o biotesty pro hodnocení thyroidní aktivity a biotest pro hodnocení cytotoxicity vzorků na buňkách dýchací soustavy.

 

Data o výskytu emergentních polutantů ve vybraných složkách prostředí

Pavel Čupr a kolektiv autorů

Jedná se o soubor specializovaných map s odborným obsahem, který je jedním z výsledků projektu „Emergentní polutanty ve složkách životního prostředí“ č. TB030MZP001 podpořeného programem BETA Technologické agentury České republiky.

Hlavním cílem tohoto souboru map je vizualizovat informace o výskytu emergentních polutantů ve vybraných složkách životního prostředí – vodní a vnitřní prostředí. Jedná se o bromované zhášeče hoření (zejména bromované difenylethery – PBDEs) a hexabromcyklododekan (HBCD), které byly zařazeny do příloh Stockholmské úmluvy (SÚ) o perzistentních organických polutantech (POPs). Dále byla získána a vizualizována data o výskytu perfluorooktansulfonanu (PFOS), perfluorooktanové kyseliny (PFOA) a dalších příbuzných perfluorovaných látkách (PFCs). Při sběru terénních dat byly využity nové vzorkovací metody umožňující měření hladin sledovaných látek ve vybraných matricích způsobem, který má vztah k expozici vodních organismů (metody aplikované ve vodním prostředí) nebo člověka (metody aplikované ve vnitřním prostředí).