česky | english
 

Národní data

V souvislosti se závazky České republiky plynoucími z ratifikace Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (POPs) a úkoly Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy jsou data o výskytu těchto látek v ČR souhrnně prezentována především v rámci tzv. Národní inventury POPs.

Pro potřeby národní inventury slouží GENASIS jako jednotný repozitář dat na národní úrovni a umožňuje uživateli data prohlížet, třídit a analyzovat.

Vizualizační nástroje pro Národní inventuru POPs jsou v současné době ve vývoji; k dispozici je její statická verze.