česky | english
 

O projektu GENASIS

GENASIS (Global ENvironmental ASsessment Information System), Globální informační systém pro hodnocení životního prostředí, poskytuje přehledné informace o kontaminaci životního prostředí toxickými chemickými látkami, zejména perzistentními organickými polutanty (POPs).

GENASIS dokáže zpřístupnit uživateli aktuální informace o prostorových a časových trendech koncentrací chemických látek v různých matricích životního prostředí (ovzduší, půda, voda, biota, lidské tkáně) získaných propojením odborných znalostí a validních dat partnerských institucí. Slouží jako repozitář dat z dlouhodobých i krátkodobých monitorovacích programů, které vybavuje nadstavbou umožňující jejich vizualizaci, analýzu a interpretaci a poskytuje tak zpravodajství z pravidelných programů monitoringu životního prostředí zaměřených na POPs. Uživatel může pomocí interaktivních nástrojů většinu podkladů prohlížet, třídit a dále analyzovat, neboť má k dispozici informační portál a interaktivní prohlížeč dat. Část portálu GENASIS obsahuje metodické i informační materiály (proklik do struktura dat) pro odbornou i laickou veřejnost – případové studie, odborné články a další.

Výstupy GENASIS najdou uplatnění na národní i mezinárodní úrovni a pomáhají při zobrazování dat národních i mezinárodních monitorovacích programů. V rámci mezinárodní spolupráce dokáže GENASIS poskytnout informace o stavu životního prostředí na globální úrovni, například u Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech přehledně zprostředkovává výstupy Globálního monitorovacího plánu (UNEP-GMP). Na národní úrovni je zařazen jako Přidružený informační systém do Jednotného informačního systému o životním prostředí ČR (JISŽP) a jeho nástroje se využívají plnění závazků ČR plynoucích z ratifikace Stockhomské úmluvy a priorit Státní politiky životního prostředí.

Informační systém GENASIS vznikl na Masarykově univerzitě ve spolupráci Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) a Institutu biostatistiky a analýz (IBA MU). Vývoj a správu systému GENASIS podpořili: OPVaVpI - projekt CETOCOEN, TAČR program BETA - projekt ASSESSPOP (č. projektu TB010MZP058) a Národní infrastruktura pro výzkum toxických látek (LM2011028).

Cíle GENASIS aneb proč to děláme?

Známe více než 50 miliónů chemických látek a desítky tisíc z nich denně používáme v palivech, elektronice, textilu, barvách, pracích prášcích, umělých hmotách, lécích či prostředcích na ochranu rostlin k vylepšení našich životů. Z opakované zkušenosti lidstva v posledních desetiletích víme, že vše, co vneseme do přírody, působí na rovnováhu přírodních systémů a může se snadno dostat i do našeho potravního koše a ovlivňovat nejen současné, ale i budoucí generace.

Stávající systémy ochrany životního prostředí a uplatňovaná opatření jsou většinou navázány na sledování jednotlivého parametru stavu životního prostředí či indikátoru změny v souvislosti s přijatým(i) opatřením(i) a dostupná data se obecně uchovávají v uzavřených systémech odpovědných institucí.

Primární snahou při vývoji informačního systému GENASIS je zpřístupnit online všechna reprezentativní data o výskytu nebezpečných chemických látek v prostředí v závislosti na čase a místě širokému spektru uživatelů a zájemců (státní správa, průmyslové podniky hodnotící dopady svých technologií na životní prostředí, společnosti zabývající se likvidací odpadů a odstraňováním kontaminovaných míst, vědecké instituce, instituce zodpovědné za monitoring prostředí a rovněž široká veřejnost).

V souladu s globálními trendy ve výzkumu a globálními i národními požadavky na informační systémy a systémy podporující rozhodování na různých úrovních chceme:

  • Vytvořit praktický nástroj - novou generaci multidimenzionálního softwaru pro ukládání dat, expertní analýzu, simultánní vizualizaci a nakládání s různými typy environmentálních dat a dat z jiných zdrojů
  • Navrhnout a otestovat nástroj pro interaktivní komplexní hodnocení antropogenních vlivů na životní prostředí a s nimi souvisejících ekologických a zdravotních rizik
  • Zajistit lepší využití existujících i nově získávaných dat, umožnit jejich integraci a online propojení s dalšími datovými zdroji
  • Zpřístupnit všechna reprezentativní data o výskytu a distribuci studovaných látek v prostředí širokému spektru uživatelů a zájemců
  • Přispět k environmentálnímu vzdělávání

Podkladové dokumenty

Dokumenty, jež ovlivňují vzhled i obsah GENASIS, jsou národní, regionální i globální nástroje, většinou legislativní povahy. Jsou to zejména globální či regionální mnohostranné smlouvy k nakládání s chemickými látkami v průběhu celého životního cyklu, národní legislativa a národní či mezinárodní koncepční a strategické dokumenty vztahující se ke sběru dat, jejich prezentaci a interpretaci. Více o těchto nástrojích se dočtete na stránkách synergie-chemie.cz.

 

Poslední aktualizace: 31. 3. 2015