česky | english
 

Reference

GENASIS lze využít pro správu, vizualizaci a interpretaci dat ve vztahu k životnímu prostředí na národní i mezinárodní úrovni. Na národní úrovni GENASIS již využíváme k publikaci výstupů ročních změn v koncentracích studovaných látek v různých složkách životního prostředí ve formě národních inventur a přehledné prezentace dat z monitorovací sítě (MONET), které umožňují sledovat prostorové trendy, charakterizovat různé typy zdrojů a hodnotit účinnost lokálních, regionálních i národních opatření. V rámci mezinárodní spolupráce nacházejí využití data z GENASIS i zkušenosti získané při jeho vývoji. Nový elektronický portál a repozitář globálních dat o POPs přehledně zpracovává a prezentuje celosvětové informace pro potřeby vyhodnocování účinnosti Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech.

Národní inventura

Národní inventura je online nástroj, jenž obsahuje přehled národních dat o výskytu studovaných látek ve složkách životního prostředí za dané časové období. V souvislosti se závazky České republiky plynoucími z ratifikace Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (POPs) a úkoly Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy slouží národní inventura jako výroční zpráva o výskytu POPs v České republice ve všech sledovaných matricích a zahrnuje v sobě i výstupy z národních monitorovacích sítí včetně MONET-CZ. GENASIS slouží jako jednotný repozitář dat na národní úrovni a umožňuje uživateli data prohlížet, třídit a analyzovat.

Monitorovací sítě

GENASIS umožňuje přehledně ukládat, zobrazovat i analyzovat informaci o výskytu a distribuci sledovaných látek na národní úrovni nebo i v mezinárodních monitorovacích sítích a v různých matricích. V ČR slouží pro potřeby dlouhodobého sledování chemických látek a zejména perzistentních organických polutantů (POPs) v ovzduší prostřednictvím sítě pasivních vzorkovačů (MONET-CZ) a dalších matricích. Na mezinárodní úrovni slouží GENASIS jako úložiště dat a vizualizační portál pro sítě sledování kontaminace ovzduší a vody MONET Evropa a MONET Afrika a monitoring mateřského mléka prováděných pro UNEP/WHO.

Portál a repozitář globálních dat

GENASIS dokáže v rámci mezinárodní spolupráce poskytnout informace o stavu životního prostředí na globální úrovni. Pro potřeby programu OSN pro životní prostředí (UNEP) vznikl na základě platformy GENASIS nový systém, který zajišťuje přehledné zpracování celosvětových dat o výskytu perzistentních organických polutantů v ovzduší, mateřském mléce a vodě pro potřeby vyhodnocování účinnosti Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech a jejího Globálního monitorovacího plánu (GMP).