česky | english
 

Zdroje dat

Stručný přehled poskytovatelů dat a projektů

RECETOX       RECETOX-UBA    
MONET-CZ   MonAirNet
MONET-CEEC   RECETOX-VUVB    
MONET-EU   Needle-net
MONET-Afrika   Environment Canada    
MONET-Fiji   GAPS
Košetice   GAPS-GRULAC
Košetice – týdenní aktiv   FURG    
Košetice – atmosferické aerosoly   LAPAN
Jihomoravský kraj   ÚKZÚZ    
Středočeský kraj   Monitoring POPs v ČR
Ústecký kraj   Bazální monitoring půd ČR
Zlínský kraj   UNEP    
Liberecký kraj   AIR-GEF
Berounsko   WHO-UNEP    
Mokrá   Mateřské mléko – WHO/UNEP
Spolana   Data z publikací    
Půdy–CHKO   Plavby
Stratifikovaný prach   Evropa – ovzduší - PUF
APOPSBAL        
Antarktida        
Omán        
Zugspitze        
Banja Luka        

Instituce poskytující data

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí  (RECETOX)

http://recetox.muni.cz/

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně je samostatné vědeckovýzkumné pracoviště, které se dlouhodobě věnuje studiu vlastností a rizik spojených se znečištěním životního prostředí chemickými látkami.

MONET-CZ

Tento projekt byl založen v roce 2003 a stále se v rámci něj odebírá pomocí pasivních vzorkovačů ovzduší v České Republice. V současné době probíhá monitoring na více než 30 lokalitách.

MONET-CEEC

Monitoring volného ovzduší a půdy, který probíhal mezi lety 2006 a 2008 v oblasti střední a východní Evropy. V rámci tohoto projektu se stanovovaly základní POPs (PAHs, PCBs, OCPs).

MONET-EU

Pasivní odběry ovzduší a půdy v Evropě byly poprvé uskutečněny v roce 2008 a od té doby se pravidelně vzorkují. V současné době probíhá monitoring v 28 státech na 31 lokalitách.

MONET-Afrika

Tento projekt se zaměřuje na stanovení širokého spektra POPs z ovzduší vzorkovaném pasivními vzorkovači v 17 státech Afriky. Projekt začal v roce 2008.

MONET-Fiji

Během let 2006 a 2007 proběhlo na Fiji vzorkování ovzduší pomocí pasivních vzorkovačů. Tyto vzorky byly analyzovány pro stanovení základních POPs (PAHs, PCBs, OCPs).

Košetice

Monitoring v Košeticích probíhá již od roku 1988. Jedná se o dlouhodobý ucelený projekt v rámci kterého jsou monitorovány matrice ovzduší, atmosférická depozice, půda, voda, sediment a biota. V těchto matricích je vzorkována široká škála chemických látek.

Košetice - týdenní aktiv

Týdenní aktivní odběry volného ovzduší, které probíhá v Košeticích od roku 2011. Ve vzorcích se stanovují základní POPs a také dioxiny, PFCs, PBDEs a CUPs.

Košetice - atmosferické aerosoly

Vzorkování aktivního ovzduší a atmosférické depozice na observatoři v Košeticích proběhlo během roku 2013. V těchto vzorcích byly stanovovány základní POPs (PAHs, PCBs, OCPs).

Jihomoravský kraj

Projekt hodnotící stav ovzduší v oblasti Jihomoravského kraje probíhá již od roku 2003. V těchto vzorcích, které jsou odebírány pomocí aktivních vzorkovačů, se stanovují základní POPs (PAHs, PCBs, OCPs) a těžké kovy.

Středočeský kraj

Základní POPs (PAHs, PCBs, OCPs) stanovené ve vzorcích ovzduší odebraných pasivními vzorkovači na 26 lokalitách během let 2007 a 2008 ve Středočeském kraji.

Ústecký kraj

Vzorky ovzduší odebírané pomocí pasivních vzorkovačů v oblasti Ústeckého kraje jsou vzorkovány od roku 2012 dosud. V těchto vzorcích se analyzují koncentrace základních POPs a dioxinů.

Zlínský kraj

Vzorky z projektu zabývajícího se Zlínským krajem byly odebrány během let 1991 až 2008. Během let byly vzorkovány matrice ovzduší, voda, sediment a půda a ve vzorcích se analyzovala široká škála chemických i fyzikálně-chemických parametrů.

Liberecký kraj

Ovzduší, půdy a rostliny odebírané v letech 2003 a 2006 na 36 lokalitách na Liberecku, v těchto vzorcích se stanovovaly základní POPs (PAHs, PCBs, OCPs).

Berounsko

Beroun a okolí (celkem 44 lokalit) byl vzorkován během let 2001 a 2002 pro analýzu základních POPs (PAHs, PCBs, OCPs) v ovzduší i dalších matricích (voda, sediment, půda).

Mokrá

V rámci tohoto projektu se od roku 1998 odebírají půdní vzorky v oblasti Mokré. V těchto vzorcích se stanovují základní POPs, dioxiny, rizikové prvky a fyzikálně-chemické parametry.

Spolana

Ovzduší a půda odebrané během let 2004 a 2006 v okolí Spolany Neratovice na 36 lokalitách. Data z některých lokalit nejsou veřejně dostupná. V těchto vzorcích byly analyzovány základní POPs (PAHs, PCBs, OCPs).

Půdy-CHKO

Základní POPs (PAHs, PCBs, OCPs) byly stanoveny ve vzorcích půdy odebraných v CHKO oblastech v České republice na 39 lokalitách během let 2006 a 2007.

Stratifikovaný prach

V letech 2007 a 2008 proběhly na jižní Moravě odběry vzorků ovzduší. Tyto vzorky byly odebírány pomocí kaskádového impaktoru, který umožnil stanovení základních POPs a rizikových prvků v jednotlivých velikostních frakcích.

APOPSBAL

Během let 2003 a 2004 proběhlo na Balkánském poloostrově vzorkování ovzduší pomocí aktivního a pasivního vzorkovače. V těchto vzorcích byly stanovovány základní POPs (PAHs, PCBs, OCPs).

Antarktida

Analýza základních POPs (PAHs, PCBs, OCPs) v půdě a sedimentu, které byly odebrány na 20 lokalitách v Antarktidě (Ostrov Jamese Rosse) v roce 2005.

Omán

V rámci projektu Omán proběhly v roce 2005 odběry ovzduší pomocí aktivních a pasivních vzorkovačů, dále odběry půdy a prachu. Vzorky byly analyzovány pro stanovení koncentrací PCBs a OCPs.

Zugspitze

V rámci projektu byl v roce 2007 pomocí aktivního vzorkovače odebrán vzduch, ve kterém se měřily koncentrace základních POPs (PAHs, PCBs, OCPs).

Banja Luka

V roce 2008 bylo pomocí aktivních vzorkovačů vzorkováno ovzduší na 3 lokalitách v Banja Luce. V těchto vzorcích byly stanovovány koncentrace základních POPs (PAHs, PCBs, OCPs).

Zpět na úvod


RECETOX-UBA

http://www.umweltbundesamt.at/en/

RECETOX spolupracoval v rámci projektu Monairnet s Rakouskou agenturou pro životní prostředí (UBA), která patří mezi největší organizace v Rakousku zabývajícími se environmentálními problémy.

MonAirNet

Hlavním cílem tohoto projektu, na kterém spolupracovala Česká republika s Rakouskem, bylo hodnocení obsahu POPs v ovzduší a jejich transport. Více informací naleznete na webových stránkách tohoto projektu http://www.monairnet.eu.

Zpět na úvod


RECETOX-VUVB

http://www.vuvb.uniza.sk/

Výskumný ústav vysokohorskej biológie vznikl v roce 2000 na univerzitě v Žilině. Hlavním cílem tohoto ústavu je výzkum na všech úrovních biologické organizace, a to od molekul až po alpinské ekosystémy.

Needle-net

Tento projekt vznikl jako pilotní studie dvou institucí (RECETOX a VÚVB) jejichž cílem byl výzkum a ověření stanovení koncentrací základních POPs, PBDEs, PFCs a rizikových prvků metodou biomonitoringu. K tomuto účelu byly využity jehlice a brachyblasty Borovice horské (Pinus mugo).

Zpět na úvod


Environment Canada

http://www.ec.gc.ca/

Environment Canada je kanadská národní organizace, která si klade za úkol chránit životní prostředí, uchovat přírodní dědictví Kanady a poskytovat meteorologické informace svým obyvatelům.

GAPS

Projekt GAPS (Global Atmospheric Passive Sampling) je jedním z klíčových programů, který produkuje srovnatelná data globálního charakteru týkající se koncentrací POPs. Tento program byl založen v prosinci 2004. Více informací naleznete na webových stránkách tohoto projektu.

GAPS - GRULAC

V rámci projektu GAPS (Global Atmospheric Passive Sampling) se během let 2011 a 2013 vzorkovalo 13 lokalit v Jižní a Střední Americe. V těchto vzorcích se analyzovaly dioxiny.

Zpět na úvod


FURG

http://furg.br/

Universidade Federal do Rio Grande

LAPAN

Tento projekt se zaměřil na hodnocení koncentrací základních POPs a také CUPs a PBDEs odebraných během let 2010 až 2012 na 6 lokalitách v Jižní Americe a na Antarktidě.

Zpět na úvod


Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

http://www.ukzuz.cz/

ÚKZÚZ je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy, je organizační složkou státu a také správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Monitoring POPs v ČR

ÚKZÚZ každoročně monitoruje obsahy organických polutantů (POPs, PBDEs a PFCs) v nejrůznějších matricích (půdy, sedimenty, sedimentové kaly a rostliny) po celé České Republice. Tyto výsledky jsou součástí Národní inventury POPs. Data, která jsou zahrnuta v databázi, jsou získaná z reportů pro Národní inventury, a to od roku 2006 až dosud.

Bazální monitoring půd ČR

V roce 1992 vznikla v České republice síť monitorovacích ploch, které slouží ke sledování kvality zemědělské půdy a vstupů do půdy. Provozování této sítě garantuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský za plné podpory Ministerstva zemědělství. Účelem vybudování této monitorovací sítě je zabezpečení zdravotně nezávadné zemědělské produkce a současně podpora plnění produkčních i ekologických funkcí zemědělských ekosystémů.

Zpět na úvod


UNEP

http://www.unep.org/

UNEP (United Nations Environment Programme) byl založen v roce 1972. Hlavním cílem tohoto programu je sladit aktivity pro ochranu životního prostředí a zajistit podklady pro podporu rozhodování.

AIR-GEF

Chemická sekce UNEPu financovaná organizací Global Environment Facility (GEF) realizovala projekt GMP (Global Monitoring Plan) za účelem vyhodnotit účinnost Stockholmské úmluvy. Hlavním cílem tohoto projektu bylo celosvětové změření koncentrací POPs v matricích ovzduší a mateřské mléko. Odběr ovzduší pomocí pasivních vzorkovačů a analýzy základních POPs probíhal v letech 2010 a 2011 ve 31 zemích světa. Více informací naleznete v projektové zprávě.

Data nejsou veřejně dostupná.

Zpět na úvod


WHO-UNEP

http://www.who.int/en/

Od svého vzniku v roce 1948 podporuje Světová zdravotnická organizace mezinárodní technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví, realizuje programy na potírání a úplné odstranění některých nemocí a usiluje o celkové zlepšení kvality lidského života. Cílem činnosti organizace je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny.

Od roku 1976 Světová Zdravotnická Organizace (WHO) díky programu GEMS/Food sbírá a vyhodnocuje informace o hladinách POPs v různých potravních matricích, zahrnující i mateřské mléko.

Mateřské mléko – WHO/UNEP

Od roku 1987 probíhá monitoring výskytu POPs v mateřském mléce. Do současnosti bylo realizováno pět kampaní ve všech regionech OSN, v rámci kterých byly vyhodnocovány chemické skupiny POPs (dioxiny, furany, dl-PCBs, HBCDs a PBBs). První až třetí kampaň byly realizovány pouze WHO, ostatní kampaně vznikly ve spolupráce WHO a UNEP.

Zpět na úvod


Data z publikací

Plavby

Polární perfluorované látky (PFCs) vzorkované v mořích a oceánech během let 2005 až 2011. Tyto vzorky se odebíraly v rámci několika plaveb:

 • Cruise-Alcor
 • Crusie-Amundsen
 • Cruise-ANT1
 • Cruise-ANT2
 • Cruise-ARK
 • Cruise-Endeavor
 • Cruise-GA442
 • Cruise-GA446
 • Cruise-Malaspina
 • Cruise-Maria S. Merian
 • Cruise-Maria S. Merian-08
 • Cruise-ANTXXV
 • Cruise-Oden-05
 • Cruise-Oden-07
 • Cruise-Polarstern-07
 • Cruise-Polarstern-08
 • Cruise-Snow Dragon

Reference:

 • Ahrens, L., Barber, J. L., Xie, Z., Ebinghaus, R. (2009). Longitudinal and latitudinal distribution of perfluoroalkyl compounds in the surface water of the Atlantic Ocean. Environmental Science and Technology, 43(9), 3122–7. DOI: 10.1021/es803507p
 • Ahrens, L., Gerwinski, W., Theobald, N., Ebinghaus, R. (2010b). Sources of polyfluoroalkyl compounds in the North Sea, Baltic Sea and Norwegian Sea: Evidence from their spatial distribution in surface water. Marine Pollution Bulletin, 60(2), 255–60. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2009.09.013
 • Ahrens, L., Xie, Z., Ebinghaus, R. (2010a). Distribution of perfluoroalkyl compounds in seawater from northern Europe, Atlantic Ocean, and Southern Ocean. Chemosphere, 78(8), 1011–6. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2009.11.038
 • Benskin, J. P., Muir, D. C. G., Scott, B. F., Spencer, C., De Silva, A. O., Kylin, H., et al. (2012). Perfluoroalkyl acids in the Atlantic and Canadian Arctic Oceans. Environmental Science and Technology, 46(11), 5815–23. DOI: 10.1021/es300578x
 • Cai, M., Zhao, Z., Yin, Z., Ahrens, L., Huang, P., Cai, M., et al. (2012). Occurrence of perfluoroalkyl compounds in surface waters from the North Pacific to the Arctic Ocean. Environmental Science and Technology, 46(2), 661–8. DOI: 10.1021/es2026278
 • González-Gaya, B., Dachs, J., Roscales, J. L., Caballero, G., Begona, J. (2014). Perfluoroalkylated Substances in the Global Tropical and Subtropical Surface Oceans. Environmental Science and Technology, 48(22), 13076–84. DOI: 10.1021/es503490z
 • Kirchgeorg, T., Weinberg, I., Dreyer, A., Ebinghaus, R. (2010). Perfluorinated compounds in marine surface waters: data from the Baltic Sea and methodological challenges for future studies. Environmental Chemistry, 7(5), 429–34. DOI: 10.1071/EN10039
 • Theobald, N., Caliebe, C., Gerwinski, W., Hühnerfuss, H., Lepom, P. (2011). Occurrence of perfluorinated organic acids in the North and Baltic seas. Part 1: distribution in sea water. Environmental Science and Pollution Research, 18(7), 1057–69. DOI: 10.1007/s11356-011-0451-2
 • Zhao, Z., Xie, Z., Möller, A., Sturm, R., Tang, J., Zhang, G., Ebinghaus, R. (2012). Distribution and long-range transport of polyfluoroalkyl substances in the Arctic, Atlantic Ocean and Antarctic coast. Environmental Pollution, 170, 71–7. DOI: 10.1016/j.envpol.2012.06.004

Zpět na úvod


Evropa – ovzduší – PUF

V rámci toho projektu byly v roce 2006 vzorkovány EMEP lokality v Evropě pomocí pasivního vzorkovače. Ve vzorcích tohoto projektu byly stanoveny základní látky, jako jsou PAHs, PCBs a OCPs. Na některých lokalitách (stanice Košetice, Svratouch) souběžně s tímto vzorkováním probíhal i monitoring v rámci sítě MONET CZ.

Reference:

 • Halse, A. K., Schlabach, M., Eckhardt, S., Sweetman, A., Jones, K. C., & Breivik, K. (2011). Spatial variability of POPs in European background air. Atmospheric Chemistry and Physics, 11(4), 1549–1564. DOI: 10.5194/acp-11-1549-2011